പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ സ്ഥാനാരോഹണം ഇന്ന് !

Share

new moran123
ആകമാന സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാദ്ധ്യക്ഷൻ നി.വ.ദി.മ.മ.ശ്രീ.മോറാൻ മോർ ഇഗ്നാത്തിയോസ്‌ അഫ്രേം ദ്വിതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ്‌ ബാവാ

jp

About JP*

Creative Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>