കണ്ണ്യാട്ടുനിരപ്പ്‌ സെന്റ്‌ ജോണ്‍സ്‌ യാക്കോബായ സുറിയാനിപ്പള്ളി…..വിശുദ്ധ ഹാശാ ആഴ്ച ശുശ്രൂഷകൾ ……വിശദമായ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് …

Share

suvishesham

jp

About JP*

Creative Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>